Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, wybrano oferty następujących Wykonawców:

Blok 1 Trening interpersonalny: AiA Doradztwo I Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.

Blok 2 ABC Przedsiębiorczości społecznej: Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak

Blok 4 Public relations – marketing i reklama: Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak

Blok 5 Biznesplan prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej: Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór wykonawcy na wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+. Blok 3: Aspekt księgowo – prawne prowadzenia spółdzielni socjalnej (3 dni x 8 h).

Uzasadnienie:

Złożone oferty nie zawierały informacji pozwalających na poprawną weryfikację spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu w części dotyczącej doświadczenia. Tym samym wybór wykonawcy obarczony byłby niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie ogłoszone zostanie kolejne postępowanie na wybór wykonawcy na wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.: Aspekt księgowo – prawne prowadzenia spółdzielni socjalnej (3 dni x 8 h). O ogłoszeniu postępowania zostaną poinformowani wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w unieważnionym postępowaniu.