Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 33/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 33/WCES/2017 dotyczącym wyboru wykonawcy kursu na baristę w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Uno Espresso s.c.

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.