Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 48/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 48/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Aberos Natalia Kaczmarek

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.