Rozstrzygnięcie Zapytania nr 53/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu nr 53/WCES/2017 dotyczącym usługi wsparcia mentora/tutora dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część 2 – Węgrowska Agnieszka Węgrowska

Część 3 – Węgrowska Agnieszka Węgrowska

Część 5 – Jacek Ferenc

Część 6 – Artur Brzyski

Wykonawcy otrzymali najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Na część 1 i 4 nie wpłynęły żadne oferty, wobec czego nie wybrano Wykonawców.