Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 65/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 65/WCES/2017 dotyczące wyboru wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.