Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 70/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 70/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu spawania metodą MAG (135) – moduł 2 wraz z uzyskaniem uprawnień w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: „Szkoleniowiec” Sp. z o.o.

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.