Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 73/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 73/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu – Wildzie

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.