Rozstrzygnięcie zapytania nr 75/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 75/WCES/2018 dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminów egzaminów państwowych wraz z ich opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Wierzbak Szkoła Jazdy S.C.

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.