Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 77/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 77/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia gastronomicznego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.