Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 80/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 80/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi oprogramowania Rhino Ceros (poziom początkujący) w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: LEMONDIM Mikołaj Jarski

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.