Unieważnienie zapytania ofertowego nr 87/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 87/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia na wychowawcę wypoczynku w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Informujemy, że Zamawiający unieważnił zamówienie z przyczyn od siebie niezależnych, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.