Unieważnienie zapytania ofertowego nr 88/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 88/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia na animatora czasu wolnego/animatora zabaw dla dzieci w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Informujemy, że Zamawiający unieważnił zamówienie z przyczyn od siebie niezależnych, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.