Oferta pracy

Oferta pracy

Stanowisko: doradca biznesowy

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu

Okres zatrudnienia: 2019-04-01 – 2021-12-31

Zakres obowiązków:

Świadczenie usług doradztwa biznesowego w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych oraz osób i podmiotów zainteresowanych ich założeniem, z terenu subregionu poznańskiego (Subregion Poznański: miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat śremski, powiat średzki).

Obszary tematyczne doradztwa:

 1. Branżowe, zw. z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i odpłatnej statutowej (dopasowane dla danego klienta – w tym doradztwo zawodowe i branżowe),
 2. Poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 3. Przygotowanie i praca nad biznes planem (w tym prowadzenie warsztatów dla
  grup inicjatywnych PS),
 4. Współpraca z pośrednikami finansowymi  (wybranymi w ramach PO WER) oferującymi instrumenty finansowe  bezpośrednio dla PES.

Zadania doradcy biznesowego:

 • rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta, w oparciu o nie przygotowanie procesu doradztwa biznesowego oraz przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego PS i w oparciu o nie przygotowanie procesu doradztwa dla PS oraz przeprowadzenie oceny tego procesu,
 • opracowanie biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
 • skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
 • opracowanie planu naprawczego dla PS,
 • doradztwo w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
 • praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring.

Doradztwo obejmuje także wsparcie środowisk lokalnych w procesie aplikowania o środki dostępne w ramach WRPO 2014-2020 dla PES.

Proces udzielania doradztwa musi rozpocząć się maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania ze strony klienta.

Doradztwo będzie odbywało się:

 • w formie doradztwa bezpośredniego (świadczonego osobiście w siedzibie WCES lub w innym dogodnym miejscu dla klienta)
 • w uzasadnionych przypadkach w formie doradztwa pośredniego z wykorzystaniem internetu i telefonu.

Jeden dzień w tygodniu doradca będzie pełnił 6 godzinny dyżur w siedzibie WCES.

Zasady świadczenia usług doradztwa biznesowego określa dodatkowo dokument: Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Wymagania:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
w szczególności muszą:

 • posiadać wyższe wykształcenie;
 • posiadać co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • posiadać doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B.

Prosimy o przesłanie CV wraz z wykazem doświadczenia na adres mailowy:

lidia.wesierska@barka.org.pl

w terminie do 20.03.2019 r.

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.