Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

Sieć Barki działa od 2004 roku. W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń  i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W dniu 10 lutego 2004 odbyło się w szkole Barki przy ul. Świętego Wincentego 6/9 w Poznaniu spotkanie 14 organizacji pozarządowych, którego celem było określenie obszarów współpracy. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa.  Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. W następnym etapie do związku przystąpiły też spółdzielnie socjalne.

Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych. Swój cel Sieć realizuje poprzez:

 • zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń,
 • konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z zakresem działania członków Sieci,
 • wypracowanie i upowszechnienie standardów współdziałania,
 • organizowanie działalności szkoleniowej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie programów na rzecz aktywności obywatelskiej
 • tworzenie i realizacja wspólnych programów na rzecz rozwoju społecznego.

Dla osiągnięcia swego celu Związek podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego działania, kierując się następującymi zasadami:

  • Przejrzystości
  • Respektowania suwerenności członków,
  • Dbałości o integralność działań w ramach Związku,
  • Niekomercyjności
  • Apolityczności oraz otwartości światopoglądowej

Więcej informacji na stronie Sieci: www.siecbarka.pl